مجتمع های تجاری و مراکز تجاری تبریز زیر مجموعه allwtc

 
نام مجتمع تجاریتعداد طبقات تعداد واحد هاتلفنآدرسصفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری لاله پارک۶ طبقه۱۲۶ باب واحد تجاری04136600310ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری اطلس18 طبقه281 واحد تجاری و خدماتی و 80 واحد اداری04133249470ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری ستاره باران14 طبقه8 طبقه اداری، 4 طبقه تجاری، 2 طبقه پارکینگ04134410441ورود به صفحه مجتمع تجاری