به فودکورت عرش آجودانیه خوش آمدید!

اسلایدر پیتزا

فـــست فـــود

غــذای ایــــتالیایــــــــی

ITALIAN & FAST FOOD

واحد:۱۳۹

واحد:۱۶۸

واحد:۱۳۴

واحد:۱۵۶

واحد:۱۵۲

واحد:۱۴۰

واحد:۱۶۰

واحد:۱۴۳

واحد:۱۴۱

واحد:۱۴۷

واحد:۱۵۴

SALAD BAR

ســــــالاد بـــــار

واحد:۱۳۶

بشقاب سالم

برای سبک زندگی سالم تر

کافــــــی شــــــاپ

Coffee Shop

واحد:۱۵۹

واحد:۱۵۷

واحد:۱۵۳

واحد:۱۳۵

تلخی ای به شیرینی شهد

Persian Food

غــــــذای ایــــــرانی

واحد:۱۴۸-۱۴۹

واحد:۱۶۹

دستپختی از جنس شرق

Turkish Food

غــــــذای تــــــرک

واحد:۱۴۲

واحد:۱۳۷

فرهنگی به سبک استانبول