مجتمع تجاری تفریحی آیریک سنتر

 
مجتمع تجاری تفریحی آیریک سنتر واقع در تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق نبش خیابان وفا
آذر جنوبی 
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۷۶۰۱۲ 
تعداد واحدهای تجاری: 200