تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

مرکز تجاری آفتاب

 
مرکز تجاری آفتاب واقع در تهران میدان ونک خیابان ولیعصر، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب، مرکز
تجاری آفتابتعداد طبقات تجاری:

تلفن: 02188614871 
دورنگار: 02188614872 
تعداد واحدهای تجاری: 36