تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

‌ بیماری های ناشی از آلودگی هوا چیست؟ برونشیت مزمن حساسیت آسم سرطان ریه، معده و …

5/5بیماری های ناشی از آلودگی هوا چیست؟
برونشیت مزمن
حساسیت
آسم
سرطان ریه، معده و بیماری‌های #قلب

#تکنولوژی_مراقبت_از_سلامت #اسنواکووی #هوا #سلامت
#آلودگی_هوا #هواتو_داریمSource