در #روبورویال کلی #ربات (انسانما، بازو، کارتزین، سرونت) درقالب یک پروژه بزرگ #رب…

5/5


در #روبورویال کلی #ربات (انسانما، بازو، کارتزین، سرونت) درقالب یک پروژه بزرگ #رباتیکی باهم کار می کنند.Source